Volg ons Demo aanvragenHelp   

Verkoopsvoorwaarden

Art. 1     Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden waarvan de klant verklaart kennis te                   hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.

Art. 2     De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen                op evenredige wijze aan te passen.

Art. 3     De door onze vertegenwoordigers aanvaarde bestellingen zijn slechts verbindend na onze schriftelijke orderbevestiging.

Art. 4     In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling verschuldigd.

Art. 5     De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichtingen verstrekt en binden de verkoper niet. Bij vertraging in de levering heeft men recht noch op schadevergoeding noch op                  ontbinding van de overeenkomst.

Art. 6     Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.

Art. 7     De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.

Art. 8     Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de                                      overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Art. 9     De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.

Art.10    Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te                   beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Art.11    Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk                 onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

Art.12    Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Art.13    Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de                  factuur te vermelden.

Art.14    Alle facturen zijn contant betaalbaar.

Art.15     Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1%                 per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het                           factuurbedrag (met een minimum van 100,00€) als schadebeding, omwille van het feit dat het bedrag dient ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg, en dit in                   toepassing van de artikels 1151 en 1229 van het Gerechtelijk Wetboek. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inkomsten zijn in deze forfaitaire                   schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Art.16     Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder                               voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Art.17     Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. In afwijking van art.1583 van het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de                   verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van het                   contract.

Art.18     Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondisement Mechelen bevoegd.

Art.19     Alle onze facturen zijn netto contant betaalbaar, behoudens andersluidende overeenkomt bij bestelling. Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijke                        betwisting aangetekend, binnen de acht dagen na de factuurdatum. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de                                    rechtbanken van het arrondisement Mechelen bevoegd. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande                        ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1 % per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een                            forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag (met een minimum van 100,00€) als schadebeding, omwille van het feit dat het bedrag dient                                ingevorderd te worden via juridische en/of gerechtelijke weg. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. In afwijking van art.1583 van                  het Gerechtelijk Wetboek wordt het eigendomsrecht over de verkochte goederen slechts aan de koper overgedragen na de volledige betaling van de overeengekomen prijs. Het                        risico gaat echter over op de koper van bij het afsluiten van het contract. Onze uitgebreide en algemene verkoopsvoorwaarden zijn verkrijgbaar op aanvraag.